Regulamin witryny

Warunki użytkowania

Witamy w naszej witrynie. Korzystając z witryny, użytkownik uznaje, że podlega niniejszym warunkom użytkowania, i wyraża zgodę na ich przestrzeganie. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi warunkami. Jeśli użytkownik nie akceptuje niniejszych warunków, nie powinien korzystać z witryny. Określenia „CONTRAD”, „Audio Technology Localization”, „ATL”, „nam” lub „nasze” odnoszą się do firmy CONTRAD Weranis i Makosiej spółka jawna oraz marki Audio Technology Localization (ATL), które są właścicielami niniejszej witryny. Określenie „użytkownik” odnosi się do użytkownika lub osoby odwiedzającej naszą witrynę.

1. Akceptacja warunków

Użytkownik akceptuje zasady i warunki określone w niniejszych Warunkach użytkowania (zwanych dalej „Warunkami”) dotyczących naszej witryny (zwanej dalej „Witryną”). Niniejsze Warunki stanowią pełne i jedyne porozumienie między firmą CONTRAD/marką Audio Technology Localization (ATL) i użytkownikiem oraz zastępują wszelkie uprzednie lub równoczesne porozumienia, oświadczenia, gwarancje i ustalenia dotyczące Witryny, jej zawartości, produktów bądź usług oferowanych za jej pośrednictwem, a także przedmiotu niniejszych Warunków. Firma CONTRAD/marka Audio Technology Localization (ATL) może co pewien czas zmieniać treść niniejszych Warunków w dowolnym momencie bez powiadomienia użytkownika. W Witrynie opublikowana zostanie najnowsza wersja Warunków, a obowiązkiem użytkownika jest zapoznanie się z ich treścią przed rozpoczęciem korzystania z Witryny.

2. Prawo autorskie

Zawartość, sposób organizacji, elementy graficzne i projekt Witryny, jak również kompilowanie, przenoszenie na nośniki magnetyczne, przetwarzanie cyfrowe i inne kwestie dotyczące Witryny, podlegają ochronie na mocy obowiązujących praw autorskich, praw do znaków towarowych i innych praw wynikających z tytułu własności (m.in. praw własności intelektualnej). Kopiowanie, redystrybucja, używanie lub publikowanie przez użytkownika dowolnych elementów bądź jakiejkolwiek części Witryny jest surowo zabronione, z wyjątkiem przypadków określonych w części 4 poniżej. Użytkownik nie uzyskuje praw własności do jakiejkolwiek zawartości, dokumentu bądź innych materiałów przeglądanych za pośrednictwem Witryny. Publikowanie informacji bądź materiałów w Witrynie nie oznacza zrzeczenia się jakichkolwiek praw dotyczących takich informacji lub materiałów. Część zawartości Witryny jest chroniona prawami autorskimi stron trzecich.

3. Znaki usługowe

„CONTRAD”, „Audio Technology Localization”, „ATL” i inne nazwy są znakami usługowymi lub zarejestrowanymi znakami usługowymi bądź towarowymi. Inne nazwy produktów i firm znajdujące się w Witrynie mogą być znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

4. Ograniczona licencja i dozwolony zakres użytkowania

Użytkownikowi udzielana jest niewyłączna, nieprzenoszalna i odwoływalna licencja na: (a) dostęp i korzystanie z Witryny w sposób ściśle zgodny z niniejszymi Warunkami; (b) korzystanie z Witryny wyłącznie do celów wewnętrznych, osobistych i niekomercyjnych oraz (c) drukowanie określonych informacji opublikowanych w Witrynie wyłącznie do celów wewnętrznych, osobistych i niekomercyjnych pod warunkiem zachowania zgodności z prawem autorskim i wszelkimi innymi zasadami umieszczonymi w Witrynie. W żadnym wypadku nie dopuszcza się wykorzystania przez użytkownika jakiejkolwiek części Witryny lub jej zawartości w formie drukowanej bądź elektronicznej w jakimkolwiek postępowaniu sądowym lub arbitrażowym.

5. Ograniczenia i zakazy dotyczące użytkowania

Licencja użytkownika na dostęp do Witryny i korzystanie z jakichkolwiek informacji, materiałów bądź dokumentów (zwanych łącznie „Zawartością i materiałami”) w niej zawartych podlega poniższym ograniczeniom i zakazom dotyczącym użytkowania. Użytkownikowi zabrania się (a) kopiowania, drukowania (z wyjątkiem wyraźnie określonego, ograniczonego celu określonego w części 4 powyżej), ponownej publikacji, wyświetlania, rozpowszechniania, przekazywania, sprzedaży, wynajmowania, wypożyczania, użyczania i udostępniania w inny sposób, w jakiejkolwiek formie lub jakimikolwiek środkami, całości bądź jakiejkolwiek części niniejszej Witryny albo jakiejkolwiek Zawartości i materiałów z niej pochodzących; (b) korzystania z Witryny bądź jakichkolwiek materiałów z niej pochodzących do opracowywania lub używania jako elementu jakiegokolwiek systemu wyszukiwania i udostępniania informacji, bazy danych, bazy informacji bądź podobnego źródła danych (na dowolnym nośniku istniejącym obecnie bądź opracowanym w przyszłości), które rozpowszechniane są w jakikolwiek sposób na zasadach komercyjnych, w tym w ramach sprzedaży, udzielania licencji, wypożyczania, najmu, subskrypcji bądź innego mechanizmu rozpowszechniania w celach komercyjnych; (c) tworzenia kompilacji lub dzieł pochodnych jakiejkolwiek Zawartości i materiałów opublikowanych w Witrynie; (d) wykorzystywania jakiejkolwiek Zawartości i materiałów pochodzących z Witryny w jakikolwiek sposób, który mógłby naruszać jakiekolwiek prawa autorskie, prawa własności intelektualnej, prawa wynikające z tytułu własności bądź prawa majątkowe firmy CONTRAD/marki Audio Technology Localization (ATL) lub dowolnych innych stron trzecich; (e) usuwania, zmiany bądź ograniczania widoczności jakichkolwiek informacji dotyczących prawa autorskiego lub wszelkich innych praw wynikających z tytułu własności bądź warunków użytkowania zawartych w Witrynie; (f) udostępniania jakiejkolwiek części Witryny za pośrednictwem jakiegokolwiek systemu podziału czasu, aplikacji wykorzystywanej do świadczenia usług na rzecz osób trzecich, Internetu bądź jakiejkolwiek innej technologii istniejącej obecnie lub opracowanej w przyszłości; (g) usuwania, dekompilowania, dezasemblacji bądź odtwarzania kodu źródłowego jakiegokolwiek oprogramowania Witryny lub korzystania z jakiejkolwiek aplikacji do wykrywania i monitorowania urządzeń w sieci w celu ustalenia architektury Witryny; (h) używania jakichkolwiek procesów automatycznych lub ręcznych do pobierania informacji z Witryny; (i) korzystania z Witryny w celu gromadzenia informacji bądź przesyłania (1) niechcianych, komercyjnych wiadomości e-mail; (2) wiadomości e-mail wykorzystujących nieprawidłowe lub sfałszowane nagłówki, nieprawidłowe lub nieistniejące nazwy domen bądź inne sposoby adresowania wprowadzającego w błąd oraz (3) w celu wykonywania niechcianych rozmów telefonicznych bądź przesyłania niechcianych faksów; (j) korzystania z Witryny w sposób naruszający jakiekolwiek przepisy krajowe regulujące kwestie przesyłania wiadomości e-mail i faksów bądź telemarketingu, a także (k) eksportowania lub ponownego eksportowania Witryny albo jakiejkolwiek jej części bądź jakiegokolwiek oprogramowania dostępnego w Witrynie lub za jej pośrednictwem z naruszeniem przepisów ustawowych lub wykonawczych Rzeczypospolitej Polskiej dotyczących kontroli eksportu.

6. Formularze, umowy i dokumenty

Firma CONTRAD/marka Audio Technology Localization (ATL) może udostępnić za pośrednictwem Witryny bądź innych witryn przykładowe i rzeczywiste formularze, listy kontrolne, a także dokumenty handlowe i prawne (zwane zbiorczo „Dokumentami”). Wszystkie Dokumenty udostępniane są w ramach licencji niewyłącznej i przeznaczone są do jednorazowego użytku osobistego do celów niekomercyjnych, a użytkownik nie uzyskuje żadnych praw do ponownego licencjonowania, sublicencjonowania, rozpowszechniania, cedowania bądź przenoszenia takich praw licencyjnych. Dokumenty udostępniane są odpłatnie bez jakichkolwiek oświadczeń i gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, dotyczących ich przydatności, skutków prawnych, kompletności, aktualności, dokładności i/lub adekwatności. DOKUMENTY UDOSTĘPNIANE SĄ W POSTACI „TAKIEJ, JAKA JEST”, „JAKA JEST DOSTĘPNA” oraz ze „WSZYSTKIMI WADAMI”, NATOMIAST FIRMA CONTRAD/MARKA AUDIO TECHNOLOGY LOCALIZATION (ATL) oraz UDOSTĘPNIAJĄCY DOKUMENTY ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, W TYM M.IN. GWARANCJI WARTOŚCI RYNKOWEJ oraz PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Dokumenty mogą nie być odpowiednie do celów użytkownika. Ponadto prawo krajowe może przewidywać inne lub dodatkowe przepisy, których celem jest zapewnienie uzyskania wymaganych rezultatów. Użytkownik powinien skonsultować się z radcą prawnym celem określenia odpowiednich dokumentów prawnych i handlowych wymaganych w kontekście prowadzonych przez siebie transakcji, gdyż udostępnione w Witrynie Dokumenty mają jedynie charakter przykładowy i mogą nie mieć zastosowania w określonej sytuacji. Niektóre Dokumenty stanowią formularze będące własnością publiczną bądź są dostępne w rejestrach publicznych.

7. Nieudzielanie porad prawnych i brak relacji adwokat-klient

Informacje zawarte w Witrynie lub udostępnione za jej pośrednictwem w żadnym przypadku nie mają charakteru porad prawnych, zaleceń, mediacji bądź doradztwa; z użytkownikiem nie zostaje też nawiązana relacja adwokat-klient. Firma CONTRAD/marka Audio Technology Localization (ATL) nie gwarantuje dokładności, kompletności, adekwatności ani aktualności informacji zawartych w Witrynie bądź w witrynach, do których ona odsyła. Użytkownik korzysta z informacji znajdujących się w Witrynie bądź witrynach, do których ona odsyła, wyłącznie na własne ryzyko. Firma CONTRAD//marka Audio Technology Localization (ATL) nie jest kancelarią prawną, a Witryna nie zapewnia usług pomocy w zakresie wyboru reprezentacji prawnej.

8. Tworzenie łączy do Witryny

Użytkownik może tworzyć łącza do Witryny pod warunkiem, że (a) nie usuwa ani nie ogranicza widoczności, poprzez ramkowanie (framing) bądź w inny sposób, reklam, informacji o prawie autorskim i innych informacji opublikowanych w Witrynie, (b) jego Witryna nie jest związana z działalnością pornograficzną lub niezgodną z prawem oraz (c) użytkownik natychmiast usunie łącza do Witryny na żądanie firmy CONTRAD/marki Audio Technology Localization (ATL).

9. Rejestracja

Rejestracja może być wymagana w określonych obszarach Witryny lub w przypadku korzystania z określonych ofert. Jeśli konieczna jest rejestracja, użytkownik wyraża zgodę na przekazanie dokładnych i kompletnych danych rejestracyjnych. Podczas rejestracji należy podać faktyczne imię i nazwisko oraz dokładne informacje. Rejestracja uprawnia do korzystania z Witryny do własnych celów, nie zaś w imieniu jakiejkolwiek innej osoby bądź podmiotu. Firma CONTRAD/marka Audio Technology Localization (ATL) nie zezwala na sytuacje, w których (a) inna osoba korzysta z obszarów Witryny wymagających rejestracji pod nazwą użytkownika lub (b) wielu użytkowników rejestruje się w Witrynie pod jedną nazwą. Użytkownik jest zobowiązany nie dopuszczać do tego typu nieautoryzowanego korzystania z Witryny.

10. Błędy, korekty i zmiany

Firma CONTRAD/marka Audio Technology Localization (ATL) nie składa oświadczeń ani nie gwarantuje, że Witryna będzie pozbawiona błędów, wirusów lub innych szkodliwych elementów, a błędy zostaną poprawione. Firma CONTRAD/marka Audio Technology Localization (ATL) nie składa oświadczeń ani nie gwarantuje, że informacje dostępne w Witrynie lub za jej pośrednictwem będą poprawne, dokładne, aktualne bądź w inny sposób wiarygodne. Firma CONTRAD/marka Audio Technology Localization (ATL) może w dowolnym momencie wprowadzić zmiany w funkcjonalności lub zawartości Witryny. Firma CONTRAD/marka Audio Technology Localization (ATL) zastrzega sobie prawo do edytowania lub usuwania, według własnego uznania, wszelkich dokumentów, informacji bądź innej zawartości znajdującej się w Witrynie.

11. Zawartość stron trzecich

Zawartość stron trzecich może zostać opublikowana w Witrynie bądź udostępniona za pośrednictwem łączy w Witrynie. Firma CONTRAD/marka Audio Technology Localization (ATL) nie przyjmuje i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, nieprawidłowo przytoczone przepisy prawa, zniesławienie, pominięcie, fałszywe informacje, treści o charakterze nieprzyzwoitym, pornograficznym bądź bluźnierczym w oświadczeniach, opiniach i wszelkich innych rodzajach zawartości umieszczanej w Witrynie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że informacje i opinie umieszczone w zawartości strony trzeciej wyrażają wyłącznie przemyślenia ich autora oraz nie są popierane przez firmę CONTRAD/markę Audio Technology Localization (ATL) i niekoniecznie odzwierciedlają jej przekonania.

12. Czynności niedozwolone

Firma CONTRAD/marka Audio Technology Localization (ATL) zastrzega sobie prawo do rozpatrywania skarg bądź zgłoszonych przypadków naruszenia niniejszych Warunków oraz do podejmowania wszelkich działań uznanych za właściwe, w tym m.in. zgłaszania wszelkich działań, co do których istnieje podejrzenie o niezgodność z prawem, organom ścigania, organom regulacyjnym lub innym stronom trzecim, a także ujawniania wszelkich wymaganych lub właściwych informacji takim osobom bądź podmiotom dotyczących profilu użytkownika, adresów e-mail, historii korzystania z Witryny, opublikowanych materiałów, adresów IP i informacji o ruchu w sieci.

13. Zabezpieczenie odszkodowawcze

Użytkownik zgadza się na udzielenie firmie CONTRAD/marce Audio Technology Localization (ATL), jej partnerom, przedstawicielom, kierownikom, dyrektorom, pracownikom, podwykonawcom, następcom, cesjonariuszom, stronom trzecim dostarczającym informacje i dokumenty, pełnomocnikom, reklamodawcom, dostawcom produktów i usług oraz spółkom stowarzyszonym (zwanym zbiorczo „Podmiotami stowarzyszonymi”) zabezpieczenia odszkodowawczego i ochrony przed jakimikolwiek zobowiązaniami, stratami, roszczeniami i wydatkami, w tym zasadnym honorarium adwokatów, związanymi z naruszeniem przez użytkownika niniejszych Warunków bądź korzystaniem z Witryny.

14. Brak możliwości przeniesienia praw

Prawo użytkownika do korzystania z Witryny jest nieprzenoszalne i niezbywalne. Wszelkie hasła lub uprawnienia przekazane użytkownikowi w celu uzyskania informacji lub dokumentów są nieprzenoszalne i niezbywalne.

15. Wyłączenie odpowiedzialności

INFORMACJE, ZAWARTOŚĆ I DOKUMENTY OPUBLIKOWANE W WITRYNIE LUB UZYSKANE ZA JEJ POŚREDNICTWEM UDOSTĘPNIANE SĄ W POSTACI „TAKIEJ, JAKA JEST”, „JAKA JEST DOSTĘPNA” oraz ze „WSZYSTKIMI WADAMI”. WYŁĄCZA SIĘ JAKĄKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU GWARANCJI WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH (W TYM M.IN. WSZELKICH DOROZUMIANYCH GWARANCJI WARTOŚCI RYNKOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU). INFORMACJE BĄDŹ USŁUGI MOGĄ BYĆ OBARCZONE DEFEKTAMI, BŁĘDAMI, PROBLEMAMI BĄDŹ INNYMI OGRANICZENIAMI. FIRMA CONTRAD/MARKA AUDIO TECHNOLOGY LOCALIZATION (ATL) ANI JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE NIE PONOSZĄ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z JAKICHKOLWIEK INFORMACJI BĄDŹ USŁUG Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW OPISANYCH W CZĘŚCI 17 PKT (b). W SZCZEGÓLNOŚCI, JEDNAK BEZ OGRANICZENIA POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ CZĘŚCI, FIRMA CONTRAD/MARKA AUDIO TECHNOLOGY LOCALIZATION (ATL) I JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE (W TYM Z TYTUŁU UTRATY PRZYCHODÓW Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, UTRATY ZYSKÓW, ODPOWIEDZIALNOŚCI SĄDOWEJ ITP.), NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY WYNIKAJĄ Z ODPOWIEDZIALNOŚCI KONTRAKTOWEJ, GWARANCYJNEJ, DELIKTOWEJ (W TYM W ZWIĄZKU Z ZANIEDBANIEM), PRODUKTOWEJ I INNEJ, NAWET JEŚLI FIRMA CONTRAD/MARKA AUDIO TECHNOLOGY LOCALIZATION (ATL) I JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE MIAŁY ŚWIADOMOŚĆ MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. WYŁĄCZENIE I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU WSPOMNIANYCH WYŻEJ SZKÓD STANOWIĄ PODSTAWOWY ELEMENT UMOWY ZAWARTEJ PRZEZ FIRMĘ CONTRAD/MARKĘ AUDIO TECHNOLOGY LOCALIZATION (ATL) Z UŻYTKOWNIKIEM. NINIEJSZA WITRYNA, A TAKŻE PRODUKTY, USŁUGI, DOKUMENTY I INFORMACJE DOSTARCZANE ZA JEJ POŚREDNICTWEM, NIE BYŁYBY UDOSTĘPNIANE BEZ TAKIEGO OGRANICZENIA. ŻADNE WSKAZÓWKI ANI INFORMACJE, ZARÓWNO PISEMNE, JAK I USTNE, UZYSKANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA OD FIRMY CONTRAD/MARKI AUDIO TECHNOLOGY LOCALIZATION (ATL) ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY LUB W INNY SPOSÓB, NIE STANOWIĄ ŻADNEJ RĘKOJMI, OŚWIADCZENIA ANI GWARANCJI, KTÓRYCH WYRAŹNIE NIE PRZEWIDUJĄ NINIEJSZE WARUNKI.

WYŁĄCZA SIĘ WSZELKĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU SZKÓD SPOWODOWANYCH PRZEZ ZAINFEKOWANE WIRUSEM PLIKI ELEKTRONICZNE ZAWIERAJĄCE FORMULARZE BĄDŹ DOKUMENTY.

16. Ograniczenie odpowiedzialności

(a) Firma CONTRAD/marka Audio Technology Localization (ATL) ani jej Podmioty stowarzyszone nie ponoszą żadnej odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek strat, obrażeń, roszczeń, zobowiązań lub szkód wynikających w jakikolwiek sposób z (a) wszelkich błędów lub pominięć w Witrynie bądź usług i produktów świadczonych za jej pośrednictwem; (b) niedostępności lub przerwie w dostępie do Witryny bądź jakichkolwiek funkcji Witryny; (c) korzystania przez użytkownika z Witryny; (d) zawartości Witryny lub (e) jakichkolwiek opóźnień bądź awarii pozostających poza ich kontrolą.

(b) ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY CONTRAD/MARKI AUDIO TECHNOLOGY LOCALIZATION (ATL) I JEJ PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ WYNIKAJĄCYCH LUB ZWIĄZANYCH Z WITRYNĄ I/LUB PRODUKTAMI, INFORMACJAMI, DOKUMENTAMI I USŁUGAMI UDOSTĘPNIANYMI W WITRYNIE LUB ZA JEJ POŚREDNICTWEM NIE BĘDZIE PRZEKRACZAĆ KWOTY 100 USD, A KWOTA TA WYKLUCZA WSZELKIE INNE ŚRODKI ZADOŚĆUCZYNIENIA, JAKICH UŻYTKOWNIK MOŻE DOCHODZIĆ OD FIRMY CONTRAD/MARKI AUDIO TECHNOLOGY LOCALIZATION (ATL) I JEJ PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH.

17. Korzystanie z informacji

Firma CONTRAD/marka Audio Technology Localization (ATL) zastrzega sobie prawo, a użytkownik upoważnia ją, do używania i klasyfikowania wszelkich informacji dotyczących korzystania z Witryny przez użytkownika, a także wszelkich informacji przekazanych przez użytkownika w jakikolwiek sposób zgodny z naszymi Zasadami zachowania poufności. Wszelkie uwagi, sugestie, pomysły, elementy graficzne i inne informacje przekazane nam przez użytkownika (zwane zbiorczo „Przekazanymi informacjami”) pozostają na zawsze własnością firmy CONTRAD/marki Audio Technology Localization (ATL). Firma CONTRAD/marka Audio Technology Localization (ATL) nie ma obowiązku traktowania Przekazanych informacji jako poufnych i nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie koncepcji (w tym m.in. dotyczących produktów, usług bądź reklam) ani odpowiedzialności wynikającej z jakichkolwiek podobieństw do naszych przyszłych produktów, usług bądź prowadzonych działań. Firma CONTRAD/marka Audio Technology Localization (ATL) pozostaje wyłącznym właścicielem, bez żadnych ograniczeń, wszelkich istniejących obecnie i przyszłych praw do Przekazanych informacji wszelkiego typu w każdych okolicznościach. Firma CONTRAD/marka Audio Technology Localization (ATL) jest upoważniona do korzystania z Przekazanych informacji do dowolnych celów komercyjnych i innych bez konieczności przyznania rekompensaty użytkownikowi bądź jakiejkolwiek innej osobie, która udostępniła nam Przekazane informacje. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ponosi odpowiedzialność za wszelkie przesyłane materiały, a pełna odpowiedzialność dotycząca legalności, wiarygodności, adekwatności, oryginalności i zgodności z prawem autorskim przekazywanych informacji spoczywa wyłącznie na użytkowniku.

18. Usługi stron trzecich

Firma CONTRAD/marka Audio Technology Localization (ATL) może zezwolić na dostęp lub reklamy określonych stron trzecich będących dostawcami produktów lub usług („Dostawców”), u których użytkownik może nabywać towary bądź usługi. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma CONTRAD/marka Audio Technology Localization (ATL) nie prowadzi obsługi ani nie kontroluje produktów bądź usług oferowanych przez Dostawców. Dostawcy ponoszą odpowiedzialność za wszelkie aspekty związane z przetwarzaniem i realizacją zamówień, a także z fakturowaniem oraz obsługą klienta. Firma CONTRAD/marka Audio Technology Localization (ATL) nie jest stroną transakcji zawieranych między użytkownikiem i Dostawcami. Użytkownik akceptuje fakt, że korzysta z usług bądź nabywa produkty od tego typu Dostawców na WŁASNE RYZYKO, A FIRMA CONTRAD/MARKA AUDIO TECHNOLOGY LOCALIZATION (ATL) NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH I INNYCH, W TYM GWARANCJI DOTYCZĄCYCH TYTUŁU PRAWNEGO, WARTOŚCI RYNKOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU BĄDŹ NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH. FIRMA CONTRAD/MARKA AUDIO TECHNOLOGY LOCALIZATION (ATL) W ŻADNYM PRZYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY WYNIKAJĄCE Z TRANSAKCJI ZAWIERANYCH MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM I DOSTAWCAMI ANI ZA JAKIEKOLWIEK INFORMACJE PUBLIKOWANE W WITRYNACH DOSTAWCÓW BĄDŹ WSZELKICH INNYCH WITRYNACH, DO KTÓRYCH ODSYŁA NASZA WITRYNA.

19. Zasady zachowania poufności

Zasady zachowania poufności stanowią część niniejszych Warunków i mogą co pewien czas ulegać zmianom. Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z Zasadami zachowania poufności, klikając niniejsze łącze.

20. Prawo papierów wartościowych

W Witrynie mogą znajdować się oświadczenia dotyczące naszych operacji, perspektyw, strategii, sytuacji finansowej, przyszłych wyników finansowych i popytu na nasze produkty bądź usługi, a także naszych zamierzeń, planów i celów (zwłaszcza odnoszących się do oferty produktów i usług) o charakterze prognostycznym. Oświadczenia tego typu oparte są na licznych założeniach oraz oszacowaniach, które obarczone są dużą niepewnością i które w znacznej mierze pozostają poza naszą kontrolą. Wyrażenia użyte w naszej Witrynie, takie jak „przewiduje”, „oczekuje”, „sądzi”, „szacuje”, „dąży”, „planuje”, „zamierza”, „będzie” itp., odnoszą się do stwierdzeń o charakterze prognostycznym, które mieszczą się w obszarze bezpieczeństwa prawa papierów wartościowych. Witryna oraz informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty ani nie mają na celu nakłonienia użytkownika do skorzystania z oferty sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych. Żadne informacje podane w niniejszym dokumencie nie są przeznaczone i nie powinny zostać uznane za stanowiące część jakichkolwiek akt bądź dokumentów dotyczących papierów wartościowych.

21. Łącza do innych witryn

Witryna może zawierać łącza do innych witryn. Firma CONTRAD/marka Audio Technology Localization (ATL) nie ponosi odpowiedzialności za zawartość, dokładność informacji bądź opinie publikowane w takich witrynach oraz nie prowadzi kontroli, nie monitoruje ani nie sprawdza dokładności bądź kompletności takich witryn. Umieszczenie łącza do innej witryny w naszej Witrynie nie oznacza, że firma CONTRAD/marka Audio Technology Localization (ATL) akceptuje bądź wyraża poparcie dla takiej witryny. Użytkownik przechodzi do witryn stron trzecich z naszej Witryny na własne ryzyko.

22. Informacje i komunikaty prasowe

Witryna może zawierać informacje i/lub komunikaty prasowe dotyczące firmy CONTRAD/marki Audio Technology Localization (ATL). Firma CONTRAD/marka Audio Technology Localization (ATL) zrzeka się wszelkich zobowiązań do aktualizacji takich informacji bądź jakichkolwiek komunikatów prasowych. Informacji dotyczących innych firm, znajdujących się w komunikacie prasowym bądź udostępnionych w innej formie, nie należy uznawać za dostarczone bądź zatwierdzone przez firmę CONTRAD/markę Audio Technology Localization (ATL).

23. Zgodność z przepisami prawa

Firma CONTRAD/marka Audio Technology Localization (ATL) zobowiązuje się do zachowania zgodności z wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa krajowego i międzynarodowego, ustawami, rozporządzeniami, a także regulacjami dotyczącymi korzystania przez użytkownika z Witryny oraz Zawartości i materiałów w niej udostępnionych.